เจ้าของรถเก่าเกิน 5 ปี มีเฮ ขนส่งเปิดยื่นชำระภาษีประจำปีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้แล้ว

209

กรมการขนส่งทางบกออกประกาศผ่าเว็บไซต์ เกี่ยวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคไม่เกิน 7 คน (รย.1) และ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) ที่มีอายุใช้งานเกิน 7 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก

รถจักรยานยนต์ (รย.12) ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก

เจ้าของรถยนต์ดังกล่าว สามารถยื่นชำระภาษีรถประจำปี ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้รถยนต์ของท่านจะต้องผ่านการตรวจสภาพรถ จากสถานตรวจสภาพรถเอกชน

เงื่อนไขรถสำหรับยื่นชำระภาษี

รถที่สามารถยื่นชำระภาษีประจำปีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมีเงื่อนไขดังนี้

 • เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2),
  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) และรถจักรยานยนต์ (รย.12) ที่จดทะเบียนทุกจังหวัด
 • รถประเภท รย.1, รย.2 และ รย.3 ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรก
  และรถ รย. 12 ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี นับจากวันจดทะเบียนครั้งแรก
  ต้องผ่านการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อนชำระภาษี
 • รถประเภท รย.1, รย.2 และ รย.3 ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม หรือที่ไม่ต้องขอรับความเห็นชอบ
  ก่อนชำระค่าภาษีประจำปี
 • รถที่ค้างชำระค่าภาษีประจำปี เกิน 1 ปี ต้องผ่านการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)
  ก่อนชำระภาษี
 • ไม่ใช่รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (แก๊ส) ทุกชนิดเป็นเชื้อเพลิง
 • เป็นรถที่มีสถานะทางทะเบียน หรือไม่ถูกระงับทะเบียนเนื่องจากค้างชำระภาษีประจำปี ติดต่อกันครบ 3 ปี
 • ไม่ใช่รถที่ได้รับการยกเว้นค่าภาษีประจำปี
 • ไม่ใช่รถที่ถูกอายัดทะเบียน
 • ชำระภาษีประจำปีล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันครบกำหนดชำระภาษี